Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website en de inhoud ervan wordt geëxploiteerd door, en zijn de exclusieve eigendom van, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie VZW (“pharma.be”), waarvan de zetel gelegen is te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166, met ondernemingsnummer 0407.622.902 RPR Brussel, tel.: +32 2 661 91 11, compendium@pharma.be, www.pharma.be.

Bezoek van de website

De bijsluiterdatabank “e-bijsluiter” op deze website bevat informatie over de geneesmiddelen van de farmaceutische ondernemingen die beslist hebben om deel te nemen aan de bijsluiterdatabank. Deze databank geeft meer bepaald de wetenschappelijke bijsluiters (in het Nederlands en in het Frans) en de publieke bijsluiters (in het Nederlands, in het Frans en in het Duits) van geneesmiddelen voor menselijke en diergeneeskundig gebruik weer.

Het staat elke onderneming vrij een aanvraag in te dienen bij pharma.be om haar geneesmiddelen te laten opnemen in de bijsluiterdatabank “e-bijsluiter.be”.

De ondernemingen die geen lid zijn van pharma.be en die aan de bijsluiterdatabank hebben bijgedragen, kunnen een toegang vragen via compendium@pharma.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, grafische elementen, inhoud, informatie, documenten, merken, data, product- of bedrijfsnamen, en alle andere elementen weergegeven op deze website, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, het merkenrecht en het databankrecht, en behoren toe aan pharma.be of aan diens eventuele licentiegevers. Met uitzondering van het bovenvermelde toegelaten gebruik, is elke extractie, reproductie, verspreiding, verkoop, distributie, publicatie, wijziging, vertaling, bewerking of gebruik van deze website of de inhoud ervan, zelfs gedeeltelijk, strikt verboden.

Gebruik van deze website

Elke arts, apotheker, tandarts, dierenarts, lid van pharma.be en andere bevoegde gebruiker van pharma.be heeft de toelating om deze website te raadplegen en te gebruiken in het kader van normaal professioneel gebruik. Elke andere internetgebruiker mag deze website enkel raadplegen en gebruiken voor strikt persoonlijke redenen.

Elk ander (met inbegrip van commercieel) gebruik van deze website en de inhoud ervan zijn strikt verboden. Zo is het volgende onder meer strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van pharma.be:

  • de opvraging en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, inclusief het “spideren” of “crawlen” van de website voor andere doeleinden dan voor opname in zoekresultaten;
  • een reproductie, vertaling of wijziging van de website en/of de inhoud ervan in andere gevallen dan hierboven toegestaan;
  • het “framen” of “scrapen” van de website;
  • het leggen van hyperlinks naar andere pagina’s van de website dan de startpagina.

Aansprakelijkheid

pharma.be heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. pharma.be geeft evenwel geen garanties, kan niet aansprakelijk worden gesteld en sluit, in zoverre als maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, alle aansprakelijkheid uit wat betreft de nauwkeurigheid, de accuraatheid, de correctheid, de volledigheid, de geschiktheid of het up-to-date zijn van de erin opgenomen inhoud, gegevens en informatie betreft. pharma.be integreert in haar bijsluiterdatabank de gegevens die aan haar zijn verschaft door de farmaceutische ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de betrokken geneesmiddelen. pharma.be is bijgevolg in geen enkel geval verantwoordelijk in het geval van een onduidelijkheid of in het geval van een fout met betrekking tot de gegevens die aan pharma.be zijn verstrekt. De inhoud, gegevens en informatie op deze website moeten door de internetgebruiker voor gebruik geverifieerd worden.

Raadpleging en/of gebruik van de informatie op deze website vervangt geen medische consultatie.

pharma.be zal redelijke inspanningen leveren om deze website te allen tijde beschikbaar te stellen aan de internetgebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware. Niettemin behoudt pharma.be zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot deze website tijdelijk te onderbreken, om welke reden ook. pharma.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van deze website, noch voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware.

In elk geval bedraagt de totale maximale aansprakelijkheid van pharma.be niet meer dan tweeduizend vijfhonderd euro, onverminderd de bepalingen van deze afdeling en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing ongeacht de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling (contractueel, buitencontractueel, enz.) en is ook van toepassing in geval van een zware fout.

Bescherming van persoonsgegevens

Elke internetgebruiker kan deze website vrij bezoeken en alle beschikbare informatie vrij raadplegen zonder enige verplichting om zijn persoonsgegevens aan pharma.be te verschaffen.

Als de internetgebruiker persoonsgegevens communiceert aan pharma.be, worden deze persoonsgegevens enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op zijn verzoek en zullen deze persoonsgegevens slechts zolang als noodzakelijk bewaard worden. Deze persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden overgemaakt of publiek gemaakt, behalve indien dit nodig zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen of in antwoord op een uitdrukkelijk verzoek van een juridische autoriteit of een politiedienst. Deze persoonsgegevens zullen ook niet worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte. pharma.be zal de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Ten dien einde worden uw persoonsgegevens in het bijzonder beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of onrechtmatige wijzigingen, door middel van diverse technieken en veiligheidsprocedures.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alle andere toepasselijke Belgische regels inzake bescherming van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), heeft u op elk moment het recht om inzage te nemen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die werden verkregen, om u te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens, deze te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. In deze gevallen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking: pharma.be, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, tel.: +32 2 661 91 05, compendium@pharma.be.

Klachten ingeval van inbreuk op de toepasselijke Belgische regels inzake bescherming van persoonsgegevens op deze website, kunnen ingediend worden bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, via het adres commission@privacycommission.be.

Cookies

Om deze website gebruiksvriendelijk te maken, kan het zijn dat pharma.be gebruik maakt van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat automatisch bewaard wordt op de harde schijf van de computer van de internetgebruiker om de toegang tot deze website te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen en om deze website te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren.

De cookies gebruikt op deze website zijn functionele ‘first party’ cookies, d.w.z. dat ze over de correcte werking van deze website waken, en blijven op de harde schijf staan voor een bepaalde periode of tot u ze verwijdert. De aard en het doel van de cookies gebruikt op deze website worden hieronder gepreciseerd:

Naam van de cookie Doel van de cookie
CFID Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 15 minuten.
CFTOKEN Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 15 minuten.

De parameters van uw browser bieden u echter de kans om de parameters in verband met de acceptatie van cookies aan te passen. U kunt de installatie van cookies weigeren en u kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat (vergeet echter niet dat u minder gemakkelijk zult kunnen surfen op deze website of zelfs helemaal niet). Deze parameters zijn over het algemeen te vinden in het menu “optie” of “voorkeuren” van uw browser. Om deze parameters beter te begrijpen, kan u de volgende links raadplegen:

De persoonsgegevens die kunnen worden verzameld door deze cookies worden strikt vertrouwelijk behandeld en met respect voor de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, de inhoud ervan, alsook deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat ermee verband houdt wordt uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Engagement

Door deze website te bezoeken of door gebruik te maken van de inhoud van deze website, aanvaardt u de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, kan u deze website niet bezoeken, of de informatie die op deze website staat niet gebruiken.